es / ca / it /

Política de privacitat

INTRODUCCIÓ

La seva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document li expliquem quines dades recopilem dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com a “incapaços legalment”, sempre necessitarem del consentiment patern, o del tutor/a o representant legal.

Per a la seva informació, mai sol·licitarem més informació de la que realment necessitarem per als serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la seva autorització prèvia; i mai utilitzarem les seves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament. Com a usuari, haurà de llegir atentament aquesta política de privacitat de manera regular, i sempre que introdueixi les seves dades personals, ja que aquest document pot sofrir modificacions perquè el prestador pot modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer en la web per a complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que existeixi l’obligació de pre-avisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficients la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: Pasquale Marino (també el prestador)
NIF: X9827265D
Adreça postal: C/Melendez Valdes 43 bis, 4 , 08302 Mataró,
(Barcelona)
Correu electrònic: infobergamottocompany.com

Pasquale Marino, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ja la lliure circulació d’aquestes dades i altra normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), l’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D’OBTENCIÓ DE LES DADES i DADES QUE RECAPTEM:

Les dades que recollim i com les obtenim és la següent:
1. mitjançant el formulari de contacte: nom, email, edat, telèfon
2. mitjançant el formulari de registre: nom, email, edat,
3. mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email,
4. mitjançant el formulari d’alta al seminari web: nom, email,
5. mitjançant la subscripció al fòrum i / o comentaris en aquest: nom, email
6. mitjançant la descàrrega de continguts: nom i email
7. mitjançant el formulari de recollida de dades per a el ecommerce: nom, adreça, email, edat, telèfon, dades bancàries o informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit
8. mitjançant el _______________________________
No es tracten categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les seves dades personals només s’utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el seu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l’apartat corresponent de la web:
1. formulari de contacte: per a respondre als consultes i / o proporcionar informacions requerides per a l’Usuari;
2. formulari de registre: per a la creació d’un compte d’usuari i pugui accedir a les funcionalitats de la web;
3. formulari de subscripció a la newsletter: per a remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que
l’Usuari l’hagi consentit expressament;
4. formulari d’alta en el seminari web: per a fer-ho partícip del nostre seminari web;
5. subscripció al fòrum i / o comentaris en aquest: quan l’usuari s’hagi donat d’alta en el fòrum, podrà comentar dins d’aquest, tant per a plantejar qüestions com per a respondre preguntes;
6. descàrrega de continguts com a membre: per a actualitzar i enviar els continguts com a subscriptor d’aquests;
7. Si contracta el servei / compra el producte a través de la nostra pàgina web https://bergamottocompany.com li demanarem que ens proporcioni informació sobre vostè, inclosos el seu nom, dades de contacte i informació sobre una targeta de crèdit o de dèbit.
8. Altres finalitats:
o Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent;
o Conèixer la seva opinió i millorar els serveis prestats per la web;
o Realització d’anàlisi de perfils i d’usabilitat de la web, a través de les cookies
o Xarxes socials: en l’apartat corresponent s’especifica l’ús de les xarxes socials.

Ús de Fotografies: Les fotografies que estiguin penjades en la web són propietat de Pasquale Marino, incloent-hi les dels menors, en les quals, per a l’obtenció d’aquestes, s’ha obtingut el consentiment
previ dels pares, tutors o representants legals mitjançant la signatura dels formularis realitzats per a tal efecte pels centres en els quals els menors formen part. No obstant això, els pares, tutors o
representants dels menors, com a titulars de l’exercici dels drets d’aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l’ús de la imatge del menor; en aquest cas, la
imatge es mostrarà pixelada Pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment remetent un escrit amb l’assumpte “Baixa” en el mail ressenyat.

D’acord amb la LSSICE, Pasquale Marino no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebrà del prestador, l’usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per a rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les seves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No serà objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les seves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el seu consentiment atorgat en el moment de donar les seves dades en el formulari corresponent per a dur a terme les finalitats, en el moment de marcació de la casella de verificació.
L’oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució del contracte de subscripció.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la
impossibilitat d’aconseguir les finalitats anteriorment descrites.
En els casos en què hi hagi una prèvia relació contractual entre les parts, la legitimació per al desenvolupament de les obligacions administratives, fiscals i comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació  vigent serà l’existència prèvia de la relació comercial establerta entre les parts.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES:

Sus datos se conservarán mientras dure la relación comercial con nosotros o ejerce su derecho de cancelación, oposición o revocación del consentimiento. Aun habiendo ejercido sus derechos de forma correcta, deberemos conservar debidamente bloqueados sus datos mientras duren los plazos legalmente previstos en las disposiciones aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

Pasquale Marino no duu a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d’una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d’algun delicte per part de l’usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en
aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web serà allotjada en els servidors de Pasquale Marino, contractats a l’empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament
de les dades de l’entitat es troba regulat mitjançant un contracte d’encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pot sol·licitar l’exercici dels següents drets davant Pasquale Marino presentant un escrit a l’adreça postal de l’encapçalament o enviant un correu electrònic a info@beragomottocompany.com, indicant com a Assumpte:

“PROTECCIÓ DE DADES: EXERCICI DRETS”, i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets:
• Dret d’accés: permet a l’interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmesos a tractament.
• Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incomplets.
• Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que resultin ser inadequats o excessius.
• Dret d’oposició: dret de l’interessat al fet que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en aquest.
• Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament.
• Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l’interessat, a fi que aquest pugui transmetre’ls a un altre responsable, sense impediments.
• Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils): dret a no ser objecte d’una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, té dret a retirar el consentiment prestat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment. També té dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control si considera que poden haver-se vist vulnerats els seus drets en relació amb la protecció de les seves dades (www.aepd.es).

MESURES DE SEGURETAT:

Les dades que ens faciliti es tractaran de manera confidencial. El Prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d’acord l’estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d’integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L’idioma aplicable a aquesta Política de Privacitat és l’espanyol. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en espanyol.

ANÀLISI DE PERFILS

La informació facilitada en els diferents formularis, durant la interacció amb la web i qualsevol altra dada facilitada durant la navegació, incloent-hi la informació subministrada per les galetes en relació als hàbits de navegació, comporta l’acceptació al tractament d’aquestes dades, a fi ser segmentats o categoritzats amb la finalitat d’aplicar-los a l’activitat relacionada amb la gestió d’administració general, informació, comercialització d’espais publicitaris, elaborar perfils, anàlisis de propostes sol·licitades pels usuaris / clients, estudi estadístic els serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis. Les dades utilitzades en l’elaboració d’aquests perfils no són dades que permetin identificar als usuaris sinó que només mostren en una gràfica el tipus de públic que interactua amb la web, edat, país, gènere, etc.

L’usuari que accedeixi a aquesta web, consent explícitament la utilització d’aquesta informació genèrica per a tasques d’elaboració de perfils, segmentació i categorització de dades per a les finalitats descrites en
l’apartat anterior.

XARXES SOCIALS

L’informem que Pasquale Marino pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores en les xarxes socials (i / o realitzin qualsevol
vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de Pasquale Marino es regirà per aquest apartat , així com per a aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives
d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari.

Pasquale Marino tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència en la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis del prestador, així com per a qualsevol altra finalitat
que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:
– Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
– Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia en la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives en els nostres usuaris o tercers i en general qualssevol siguin els continguts que

Pasquale Marino consideri inapropiats.
– I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l’ordre públic, la protecció de la vida privada, la
protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, Pasquale Marino se reserva la potestat de retirar, sense previ avís del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.

En tot cas, si Vostè remet informació personal a través de la xarxa social, Pasquale Marino quedarà exempt de responsabilitat en relació amb les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, ha de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

ENVÍAMENT CV

En cas que l’usuari enviï el seu CV a través de la nostra web, se l’informa que les dades aportades seran tractats per fer-ho partícip dels processos de selecció que pugui haver-hi, duent a terme una anàlisi del perfil del sol·licitant amb l’objectiu de seleccionar el millor candidat per al lloc vacant del Responsable.

Informem que aquest és l’únic procediment oficial per a acceptar el seu currículum, per la qual cosa no s’acceptaran els currículums remesos per un altre procediment diferent. En cas de produir-se alguna modificació en les dades, li preguem que ens ho comuniqui per escrit al més aviat possible, a fi de mantenir les seves dades degudament actualitzades.

Les dades es conservaran durant un termini màxim d’un any transcorregut el qual es procedirà a la supressió de les dades garantint un total respecte a la confidencialitat tant en el tractament com en la seva posterior destrucció. En aquest sentit, transcorregut aquest termini, i si desitja continuar participant en els processos de selecció del Responsable, li preguem que ens remeti novament el seu currículum.

Les dades es podran tractar i / o comunicar a les empreses integrants del nostre grup durant el temps de conservació del seu currículum i per als mateixos fins abans informats.

SUBSCRIPCIÓ AL BLOG

En cas que l’usuari se subscrigui al bloc, l’informem que les dades aportades seran tractats per a gestionar la seva subscripció al bloc informatiu amb avís d’actualització i que es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament. Quan ja no sigui necessari per a aquest fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la seudonimización de les dades o destrucció total d’aquests. No es
comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

PARTICIPACIÓ EN FÒRUMS

En cas que l’usuari vulgui participar en els fòrums de la web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a regular la participació en el fòrum. Qualsevol registre o transmissió de dades personals que l’usuari d’aquest fòrum faciliti suposa el coneixement i acceptació inequívoca de l’Avís legal i la Política de Privacitat exposats en la pàgina web. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del
tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimitzación de les dades (si és el cas) o destrucció total d’aquests. Les publicacions es mostraran públicament als usuaris del fòrum en línia

. Pasquale Marino no es fa responsable de qualsevol contingut publicat en el fòrum introduït per qualsevol usuari registrat. El contingut publicat només expressa el punt de vista del seu autor. L’autor del comentari
accepta no utilitzar aquest blog per a publicar o enllaçar a continguts difamatoris, abusius, d’odi, amenaçadors, ofensius, abusius, spam o anàleg, de contingut per a adults o que infringeixin els drets d’autor o la llei i l’ordre públic en general. Si els comentaris pujats, segons el parer dels moderadors, entenen que poden perjudicar i / o vulnerar drets de tercers o la llei, podran ser eliminats sense explicació.

PUBLICACIÓ DEL SEU TESTIMONIATGE

En cas que l’usuari vulgui publicar la seva opinió en la web, l’informem que les dades aportades seran tractats per a atendre els suggeriments proposats, experiències o opinions respecte dels productes i / o serveis per a ser publicades en la pàgina web i així poder ajudar a altres usuaris. Les dades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per a mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb
mesures de seguretat adequades per a garantir la pseudonimitzación de les dades o destrucció total d’aquests. Els testimonis es publicaran en la nostra pàgina web. L’única dada personal que es publicarà del testimoni serà el seu nom.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

Pasquale Marí es reserva el dret a modificar la present política per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-lo a Pasquale Marino en els termes establerts en aquesta Política per a l’exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre Pasquale Marino amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

Our site uses cookies to collect information about your device and browsing activity. We use this data to improve the site, ensure security and deliver personalized content. You can manage your cookie preferences by clicking here.
Accept cookies Configure
Basic cookie information
This website uses cookies and/or similar technologies that store and retrieve information when you browse. In general, these technologies can serve very different purposes, such as, for example, recognizing you as a user, obtaining information about your browsing habits or personalizing the way in which the content is displayed. The specific uses we make of these technologies are described below. By default, all cookies are disabled, except for technical ones, which are necessary for the website to function. If you wish to obtain more information or exercise your data protection rights, you can consult our "Política de cookies".
Accept cookies Configure
Technical cookies needed Always active
Technical cookies are strictly necessary for our website to work and for you to navigate through it. These types of cookies are those that, for example, allow us to identify you, give you access to certain restricted parts of the page if necessary, or remember different options or services already selected by you, such as your privacy preferences. Therefore, they are activated by default, your authorization is not necessary. Through the configuration of your browser, you can block or alert the presence of this type of cookies, although such blocking will affect the proper functioning of the different functionalities of our website.
Cookies de análisis
Las cookies de análisis son las utilizadas para llevar a cabo el análisis anónimo del comportamiento de los usuarios de la web y que permiten medir la actividad del usuario y elaborar perfiles de navegación con el fin objetivo de mejorar los sitios web.
Confirm preferences
Popupcontent
Aceptar
Ves al contingut